Quotation Notice

Annual maintenance of UPS System at WSSO CBD Belapur (पाणी व स्वच्छता सहाय्य कार्यालयातील UPS चे वार्षिक देखभाल दुरूस्ती)

Providing and Supplying Installation and Commissioning of ten Printers and allied work etc in the office of Water Supply & Sanitation Department (25/07/2017)


Tenders

E Tender for Community Water Purification Plants (ई-निविदा सुचना - पाणी शुध्दीकरण यंत्रणा कार्यान्वीत करण्याबाबत )

गोबरधन 2018-19 तांत्रिक यंत्रणा एम्पॅनेल करण्यासाठी स्वारस्य अभिरुची प्रस्ताव

Gobardhan 2018-19 Expression of Interest for technical agency

E Tender Notice No 04/2018-19-Installation and Commissioning of RO Plants 

ई-निविदा सुचना क्र. 04/2018-19-पाणी शुध्दीकरण यंत्रणा (RO) बसविण्याबाबतची निविदा सुचना 

पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था कार्यालयातील अस्तित्वातील UPS  साठी Exide  बॅटरींचा पुरवठा व कार्यान्वीत करणेबाबत

कार्यालयीन वापरासाठी मासिक व दैनंदिन भाडेतत्वावर करार पद्धतीने वाहने पुरविणेबाबत...

Designing, providing, installation and commissioning of 160 units of Reverse Osmosis based water purification plants (RO)

Tender Notice No. 1/2016-17- Rate Contract for Providing, Installation and Commissioning Of Community Drinking Water Purification Plants in the Fluoride Affected Habitations in the State of Maharashtra.

निविदा सुचना क्र 1/2016-17 - महाराष्ट्र राज्यातील फ्लोराईड बाधीत गावे/वाडयांमध्ये पाणी शुध्दीकरण यंत्रणा कार्यान्वीत करणेबाबतची दर सुचीबाबत.


Empanelment of Advertising Agency for Water Supply and Sanitation Department

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत ‍ जाहिरात संस्थांची सुचि बनविणेबाबत.