मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम


राज्यातील ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न हाताळण्यासाठी केंद्र शासन पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हा एकमेव कार्यक्रम राबविण्यात येत असून पाणी पुरवठा या मूलभूत बाबीसाठी राज्यास पूर्णपणे केंद्र शासनावर अवलंबून राहावे लागत होते. केंद्र शासनाकडून राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमामधून तूर्त बंद केलेले निधी वितरण व राज्याचे केंद्र शासनावर  असलेले अवलंबित्व या बाबींचा विचार करता ग्रामीण भागात पिण्याच्या पुरेश्या व स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी राज्य शासनाचा स्वतःचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम असणे अत्यंत आवश्यक झाले होते. या परिस्थितीचा विचार करून मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ६ एप्रिल, २०१६ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार शासनाने राज्यातील ग्रामीण भागांतील दीर्घकालीन गरजांचा व आरोग्याचा विचार करुन ग्रामीण जनतेस पुरेसे व शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्याकरिता “मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (Mukhyamantri Rural Drinking Water Programme-MRDWP)” या नावाखाली एक सर्वसमावेशक कार्यक्रम राबविण्यास मान्यता दिली. सदर योजना २०१६-१७ ते २०१९-२० या चार वर्षांसाठी राबविण्यात येईल.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना (एकूण योजना : ९११) - ऑन लाईन डाटा एन्ट्री (सॉफ्टवेअर)
(प्रणालीमधील सर्व रक्कमांची नोंद रु. लक्ष मध्ये असणे आवश्यक आहे.)


मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (२०१६-१७ ते २०१९-२०) : विस्तृत माहिती

ऑन-लाईन डाटा एन्ट्री संदर्भात अचूक माहिती भरण्यासंदर्भात द्वितीय प्रशिक्षण कार्यशाळा दि. ०७/०५/२०१८

डाटा एन्ट्री मध्ये आढळलेल्या उणीवा व त्यामध्ये सुधारणा याबाबत माहितीसाठी येथे क्लिक करा

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत मंजूर योजनांचे पाणीपट्टी व पाण्याचे दर

  1. एन्ट्री करण्यासाठी सर्व संबंधित कार्यालयांना User Name/Password उपलब्ध करून दिलेले आहेत. 
  2. माहिती भरताना सर्वसाधारण माहिती, भौतिक प्रगती, आर्थिक प्रगती, रिकॅप शीट या ठिकाणी माहिती अद्ययावत करणे.
  3. जी माहिती सध्याच्या परिस्थितीमध्ये लागू नाही अथवा उपलब्ध नाही अशी माहिती उपलब्धतेनुसार अद्ययावत करणे.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना अंतर्गत पुनरुज्जीवित योजनांची माहिती भरणे

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना अंतर्गत देखभाल व दुरुस्तीच्या योजनांची माहिती भरणे

(When Excel File Opens, please click on Edit Workbook)

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना - थोडक्यात माहिती
उद्दिष्टे
  • राज्यातील ग्रामीण जनतेस पुरेसे व शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे
  • राज्यातील ग्रामीण भागात (गावे/वाड्या/वस्त्या) पाणी पुरवठा योजना राबविणे
व्याप्ती
  • राज्यातील सर्व ग्रामीण भागास लागू
  • नव्याने निर्माण होत असलेल्या अथवा निर्माण झालेल्या नगरपंचायती/नगरपालिका/नागरी क्षेत्रासाठी लागू नाही.
वर्गीकरण
  1. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेंतर्गत हाती घ्यावयाच्या नवीन योजना
  2. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत बंद असलेल्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांचे पुनरुज्जीवन
  3. प्रादेशिक ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची देखभाल व दुरुस्ती
उपयुक्त शासननिर्णय
दिनांक विषय
०७/०५/२०१६ मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राज्यभरात राबविण्याबाबत
१९/०१/२०१७ मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनांना वितरीत करावयाच्या देखभाल-दुरुस्ती प्रोत्साहन अनुदानाबाबत मार्गदर्शक सूचना
२१/०३/२०१७ मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत परिशिष्ट क मधील प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनांना देखभाल दुरुस्ती प्रोत्साहन अनुदान वितरीत करण्याबाबत
२१/०३/२०१७ पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था स्तरावर मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेचे संनियंत्रण, पर्यवेक्षण व समन्वयन करण्यासाठी उपलब्ध अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकडून कामे पार पाडण्याबाबत.
२१/०३/२०१७ मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत सहाय्यकृत बाबी या घटकाकरिता पाणी व स्वच्छ्ता सहाय्य संस्थेस अनुदान वितरीत करणेबाबत.
२५/०१/२०१७ मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाच्या (MRDWP) अंमलबजावणीबाबत.
१५/०६/२०१५ ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या त्रयस्थ तांत्रिक परीक्षणाबाबत मार्गदर्शक सूचना
१८/०५/२०१७ मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषदेमार्फत अंमलबजावणी करण्यात येणा-या नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या त्रयस्थ तांत्रिक परीक्षणाबाबत..
३१/०३/२०१७ मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत 79 गावे वाढीव प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना, ता. अंजनगाव व दर्यापूर, जि. अमरावती या योजनेच्या अंदाजपत्रकास व आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.
११/०१/२०१८ मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत समाविष्ठ नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या तांत्रिक तपासणीबाबत.
२७/०३/२०१८ मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत उपांग -1 व 2 ची कामे एकत्रित घेण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार सदस्य सचिव, मजीप्रा व मुख्य अभियंता, मजीप्रा, प्रादेशिक विभाग यांना प्रदान करणेबाबत.
२८/०३/२०१८ मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांच्या निविदा स्विकृतीच्या अधिकाराबाबत.
२८/०३/२०१८ मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषद स्तरावर अंमलबजावणी करण्यात येणा-या पाणीपुरवठा योजनांना अनुदान वितरीत करणेबाबत.
३१/०३/२०१८ मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत नाशिक व धुळे जिल्हा परिषदेमार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांना अनुदान वितरीत करण्याबाबत.
३१/०३/२०१८ मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आलेल्या पाणी पुरवठा योजनांना अनुदान वितरीत करण्याबाबत.
१८/०४/२०१८ मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत समाविष्ट अव्यवहार्य पाणीपुरवठा योजना वगळून त्याऐवजी अन्य पाणीपुरवठा योजनांचा नव्याने समावेश करणेबाबत.
०१/०६/२०१८ मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत समाविष्ट अव्यवहार्य पाणीपुरवठा योजना वगळून त्याऐवजी अन्य पाणीपुरवठा योजनांचा नव्याने समावेश करणेबाबत
२६/११/२०१८ मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनांना वितरीत करावयाच्या देखभाल-दुरुस्ती प्रोत्साहन अनुदानबाबत मार्गदर्शक सूचना

© Water Supply and Sanitation Department, Govt. of Maharashtra  | Water and Sanitation Support Organisation (WSSO)  |   Developed by : Kascom, 9850090800