मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम : तांत्रिक समितीसमोर नवीन योजनांचे सादरीकरण - Download PowerPoint Template

Welcome to Official Website of STATE WATER AND SANITATION MISSION (SWSM)

Considering the latest trends in information and communication technology, e-Governance initiatives taken by Central and State Govt., WSSO intends to design and develop a state-of the art dynamic web-portal. This will serve to both the administrative staff of WSSO and common people. The web-portal will be as per the information made available by WSSO. This will provide a communication pathway for the common people to get the information about the functioning of the organisation. Also, the web-portal will be linked with the other concerned establishments. Efficient and Interactive sharing of information will be the main objective behind this web-portal.

SWSM - Goal

To provide every rural person with adequate safe water for drinking, cooking and other domestic basic needs on a sustainable basis. This basic requirement should meet minimum water quality standards and be readily and conveniently accessible at all times and in all situations.

SWSM - Vision

Safe drinking water and sanitation facilities for all, at door step, at all times, in rural Maharashtra.

Key Persons 


जल जीवन मिशन मध्ये कार्यान्वयन सहयोगी संस्था म्हणून काम करू इच्छिणाऱ्या संस्थांकडून विहित नमुन्यात सूची तयार करण्यासाठी आवेदन              नमुना पत्र

संपादणूक सल्लागार निवडीबाबत    Terms of Reference (ToR) - Selection of Sr. Individual Consultant -Procurement for State Water and Sanitation Mission   

कोरोना व्हायरसच्या (कोव्हीड-१९) प्रसारास प्रतिबंध करणे अनुषंगाने राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन , बेलापूर कार्यालायाकरिता घेण्यात आलेल्या वस्तू/साहित्य

प्रकल्प व्यवस्थापक-संनियंत्रण (जल जीवन मिशन / स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) टप्पा-२ : मुलाखत वेळापत्रक

सेवानिवृत्त शासकीय / निमशासकीय अधिकाऱ्यांमधून करार पद्धतीने भरावयाच्या पदासाठीची जाहिरात - प्रकल्प व्यवस्थापक-संनियंत्रण (जल जीवन मिशन / स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) टप्पा-२          

धुळे जिल्हयातील सांडपाणी व्यवस्थापनांतर्गत भूमिगत पाईप लाईन गटारबाबत अवलंबलेली कार्यपध्दती

राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनमधील प्रतिनियुक्तीवरील पदांसाठी मुलाखतीचे अंशतः सुधारित वेळापत्रक

राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनमधील प्रतिनियुक्तीवरील पदांसाठी मुलाखतीस पात्र अधिकारी/ कर्मचारी यांची अतिरिक्त यादी

प्रतिनियुक्तीवरील पदांसाठी मुलाखतीस पात्र अधिकारी/कार्चारी यांची यादी - मुलाखतीकरिता वेळापत्रक

सेवानिवृत्त शासकीय / निमशासकीय अधिकाऱ्यांमधून करार पद्धतीने भरावयाच्या पदासाठीची जाहिरात - उप व्यवस्थापक-मनुष्यबळ विकास 

सेवानिवृत्त शासकीय / निमशासकीय अधिकाऱ्यांमधून करार पद्धतीने भरावयाच्या पदासाठीची जाहिरात - लेखाधिकारी

राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनमध्ये सेवा तत्वावर सेवा घेण्याबाबत - अंतिम निवड यादी

राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनमध्ये सेवा तत्वावर सेवा घेण्याबाबत - मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा-2 : घनकचरा व सांडपाणी व् व्यवस्थापन आराखडा प्रारूप (Costed Plan)

राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनमध्ये सेवा तत्वावर सेवा घेण्याबाबत

Appointment by Deputation

Selection List for the post of Sr. Individual Consultant-(Procurement)

Schedule of Interview for selection of Sr. Individual Consultant-(Procurement)

Selection of Sr. Individual Consultant- Procurement for State Water Sanitation Mission

वरिष्ठ सल्लागार : जाहिरात

कंत्राटी पद्धतीने भरती : निवड यादी

पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रम

जल जीवन मिशन अंतर्गत अंमलबजावणी सहाय्य संस्थांची निवडसूची तयार करणे : विस्तृत माहिती      नमुना प्रस्ताव प्रपत्र

महत्ववाची सूचना : वरील विषया अंतर्गत च्या प्रस्तावाची एक प्रत (Hard Copy) पाणी  व स्वच्छता सहाय्य संस्थाबेलापुर नवी मुंबई येथे दिनांक 28-2-2020 पर्यन्त  सायंकाळी 5.30 पर्यन्त  सादर करावी.

Handbook on Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

सहाय्यक सनियंत्रण मूल्यमापन सल्लागार या पदाची पदभरती रद्द  

कंत्राटी पद्धतीने भरती : समन्वयक (पाणी गुणवत्ता) 

स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) अंतर्गत घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनाबाबत महत्वाचे दस्तऐवज

शासन निर्णय (१९/०७/२०१९): स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) अंतर्गत घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनाबाबत सुधारीत मार्गदर्शक सूचना

Solid & Liquid Waste Management Entire Technology : By Dr. S.V. Mapuskar

NRDWP : Minutes of 28th SLSSC Meeting (29/06/2018)

NRDWP : Annual Action Plan 2018-19

NRDWP : Progress Report : August 2018

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम : २०१६-१७ ते २०१९-२० या चार वर्षात राबविण्यात येणाऱ्या सर्व पाणी पुरवठा योजनांची माहिती 

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम - पाणी पुरवठा विषयक माहिती   

संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान : सुधारित मार्गदर्शक सूचना                                                           

NRDWP : Minutes of 26 SLSSC Meeting

Annexure-I      Annexure-II      Annexure-III      Annexure-IV      Annexure-V      Annexure-VI