महाराष्ट्र शासन

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

साप्ताहिक टँकर अहवाल (२०१)

महिना

सप्ताह १ सप्ताह २ सप्ताह ३ सप्ताह ४ सप्ताह ५
नोव्हेंबर २०१८ 05.11.2018 12.11.2018 17.11.2018

ऑक्टोबर २०१८

01.10.2018 08.10.2018 15.10.2018 22.10.2018 29.10.2018
सप्टेबर २०१८ 04.09.2018 10.09.2018 17.09.2018 24.09.2018
ऑगस्ट २०१८ 06.08.2018 13.08.2018 20.08.2018 27.08.2018
जुलै २०१८ 02.07.2018 09.07.2018 16.07.2018 23.07.2018 30.07.2018
जून २०१८ 04.06.2018 11.06.2018 18.06.2018 25.06.2018
मे २०१८ 02.05.2018 07.05.2018 14.05.2018 21.05.2018 28.05.2018
एप्रिल २०१८ 02.04.2018 09.04.2018 16.04.2018 23.04.2018
मार्च २०१८ 05.03.2018 12.03.2018 19.03.2018 26.03.2018
फेब्रुवारी २०१८ 05.02.2018 12.02.2018 20.02.2018 26.02.2018
जानेवारी २०१ 01.01.2018 08.01.2018 15.01.2018 22.01.2018 29.01.2018

साप्ताहिक टँकर अहवाल (२०१७)

महिना

सप्ताह १ सप्ताह २ सप्ताह ३ सप्ताह ४ सप्ताह ५
डिसेंबर २०१७ 04.12.2017 11.12.2017 19.12.2017
नोव्हेंबर २०१७ 06.11.2017 13.11.2017 20.11.2017 27.11.2017
ऑक्टोबर २०१७ 03.10.2017 09.10.2017 16.10.2017 23.10.2017 30.10.2017
सप्टेंबर २०१७ 04.09.2017 11.09.2017 18.09.2017 25.09.2017
ऑगस्ट २०१७ 07.08.2017 14.08.2017 21.08.2017 28.08.2017
जुलै २०१७ 01.07.2017 10.07.2017 17.07.2017 21.07.2017 31.07.2017
जुन २०१७ 05.06.2017 12.06.2017 19.06.2017 27.06.2017
मे २०१७ 02.05.2017 08.05.2017 15.05.2017 22.05.2017 29.05.2017
एप्रिल २०१७ 03.04.2017 10.04.2017 17.04.2017 24.04.2017
मार्च २०१७ 04.03.2017 14.03.2017 20.03.2017 27.03.2017
फेब्रुवारी २०१७ 06.02.2017 13.02.2017 20.02.2017 27.02.2017
जानेवारी २०१७ 02.01.2017 07.01.2017 16.01.2017 23.01.2017 30.01.2017
साप्ताहिक टँकर अहवाल (२०१६)
साप्ताहिक टँकर अहवाल (२०१५)

साप्ताहिक टँकर अहवाल (२०१४)

Designed & Developed By : Kascom - 9850090800