महाराष्ट्र शासन

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

साप्ताहिक टँकर अहवाल (२०२०)

महिना

सप्ताह १ सप्ताह २ सप्ताह ३ सप्ताह ४ सप्ताह ५
सप्टेबर  २०२० 07.09.2020
ऑगस्ट २०२० 03.08.2020 10.08.2020 17.08.2020 24.08.2020 31.08.2020
जुलै २०२० 06.07.2020 13.07.2020 20.07.2020 27.07.2020
जून २०२० 01.06.2020 08.06.2020 15.06.2020 22.06.2020 29.06.2020
मे २०२० 04.05.2020 11.05.2020 18.05.2020 26.05.2020
एप्रिल २०२० 06.04.2020 13.04.2020 20.04.2020 27.04.2020
मार्च २०२० 02.03.2020 16.03.2020 26.03.2020 30.03.2020
फेब्रुवारी २०२० 03.02.2020 10.02.2020 17.02.2020 24.02.2020
जानेवारी २०२० 06.01.2020 13.01.2020 20.01.2020 27.01.2020

साप्ताहिक टँकर अहवाल (२०१)

महिना

सप्ताह १ सप्ताह २ सप्ताह ३ सप्ताह ४ सप्ताह ५
डिसेंबर २०१९ 02.12.2019 09.12.2019 16.12.2019 23.12.2019 30.12.2019
नोव्हेंबर २०१९ 04.11.2019 11.11.2019 18.11.2019 25.11.2019
ऑक्टोबर २०१९ 07.10.2019 14.10.2019 23.10.2019 30.10.2019
सप्टेबर २०१९ 07.09.2019 13.09.2019 23.09.2019 30.09.2019
ऑगस्ट २०१९ 05.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 26.08.2019 31.08.2019
जुलै २०१९ 01.07.2019 05.07.2019 12.07.2019 22.07.2019 29.07.2019
जून २०१९ 03.06.2019 10.06.2019 15.06.2019 19.06.2019 24.06.2019
मे २०१९ 06.05.2019 13.05.2019 20.05.2019 27.05.2019
एप्रिल २०१९ 01.04.2019 08.04.2019 15.04.2019 22.04.2019 26.04.2019
मार्च २०१९ 02.03.2019 11.03.2019 18.03.2019 25.03.2019
फेब्रुवारी २०१९ 02.02.2019 11.02.2019 18.02.2019 22.02.2019
जानेवारी २०१९ 07.01.2019 14.01.2019 21.01.2019 28.01.2019

साप्ताहिक टँकर अहवाल (२०१)

महिना

सप्ताह १ सप्ताह २ सप्ताह ३ सप्ताह ४ सप्ताह ५
डिसेंबर २०१८ 03.12.2018 10.12.2018 17.12.2018 24.12.2018 31.12.2018
नोव्हेंबर २०१८ 05.11.2018 12.11.2018 17.11.2018 26.11.2018

ऑक्टोबर २०१८

01.10.2018 08.10.2018 15.10.2018 22.10.2018 29.10.2018
सप्टेबर २०१८ 04.09.2018 10.09.2018 17.09.2018 24.09.2018
ऑगस्ट २०१८ 06.08.2018 13.08.2018 20.08.2018 27.08.2018
जुलै २०१८ 02.07.2018 09.07.2018 16.07.2018 23.07.2018 30.07.2018
जून २०१८ 04.06.2018 11.06.2018 18.06.2018 25.06.2018
मे २०१८ 02.05.2018 07.05.2018 14.05.2018 21.05.2018 28.05.2018
एप्रिल २०१८ 02.04.2018 09.04.2018 16.04.2018 23.04.2018
मार्च २०१८ 05.03.2018 12.03.2018 19.03.2018 26.03.2018
फेब्रुवारी २०१८ 05.02.2018