महाराष्ट्र शासन

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

साप्ताहिक टँकर अहवाल (२०१)

महिना

सप्ताह १ सप्ताह २ सप्ताह ३ सप्ताह ४ सप्ताह ५
सप्टेबर २०१९ 07.09.2019 13.09.2019
ऑगस्ट २०१९ 05.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 26.08.2019 31.08.2019
जुलै २०१९ 01.07.2019 05.07.2019 12.07.2019 22.07.2019 29.07.2019
जून २०१९ 03.06.2019 10.06.2019 15.06.2019 19.06.2019 24.06.2019
मे २०१९ 06.05.2019 13.05.2019 20.05.2019 27.05.2019
एप्रिल २०१९ 01.04.2019 08.04.2019 15.04.2019 22.04.2019 26.04.2019
मार्च २०१९ 02.03.2019 11.03.2019 18.03.2019 25.03.2019
फेब्रुवारी २०१९ 02.02.2019 11.02.2019 18.02.2019 22.02.2019
जानेवारी २०१९ 07.01.2019 14.01.2019 21.01.2019 28.01.2019

साप्ताहिक टँकर अहवाल (२०१)

महिना

सप्ताह १ सप्ताह २ सप्ताह ३ सप्ताह ४ सप्ताह ५
डिसेंबर २०१८ 03.12.2018 10.12.2018 17.12.2018 24.12.2018 31.12.2018
नोव्हेंबर २०१८ 05.11.2018 12.11.2018 17.11.2018 26.11.2018

ऑक्टोबर २०१८

01.10.2018 08.10.2018 15.10.2018 22.10.2018 29.10.2018
सप्टेबर २०१८ 04.09.2018 10.09.2018 17.09.2018 24.09.2018
ऑगस्ट २०१८ 06.08.2018 13.08.2018 20.08.2018 27.08.2018
जुलै २०१८ 02.07.2018 09.07.2018 16.07.2018 23.07.2018 30.07.2018
जून २०१८ 04.06.2018 11.06.2018 18.06.2018 25.06.2018
मे २०१८ 02.05.2018 07.05.2018 14.05.2018 21.05.2018 28.05.2018
एप्रिल २०१८ 02.04.2018 09.04.2018 16.04.2018 23.04.2018
मार्च २०१८ 05.03.2018 12.03.2018 19.03.2018 26.03.2018
फेब्रुवारी २०१८ 05.02.2018 12.02.2018 20.02.2018 26.02.2018
जानेवारी २०१ 01.01.2018 08.01.2018 15.01.2018 22.01.2018 29.01.2018

साप्ताहिक टँकर अहवाल (२०१७)

महिना

सप्ताह १ सप्ताह २ सप्ताह ३ सप्ताह ४ सप्ताह ५
डिसेंबर २०१७ 04.12.2017 11.12.2017 19.12.2017
नोव्हेंबर २०१७ 06.11.2017 13.11.2017 20.11.2017 27.11.2017
ऑक्टोबर २०१७ 03.10.2017 09.10.2017 16.10.2017 23.10.2017 30.10.2017
सप्टेंबर २०१७ 04.09.2017 11.09.2017 18.09.2017 25.09.2017
ऑगस्ट २०१७ 07.08.2017 14.08.2017 21.08.2017 28.08.2017
जुलै २०१७ 01.07.2017 10.07.2017 17.07.2017 21.07.2017 31.07.2017
जुन २०१७ 05.06.2017 12.06.2017 19.06.2017 27.06.2017
मे २०१७ 02.05.2017 08.05.2017 15.05.2017 22.05.2017 29.05.2017
एप्रिल २०१७ 03.04.2017 10.04.2017